REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za důvěru projevenou zakoupením našich výrobků, které mají přednosti přírodní a zdravé suroviny. Vaše dřevěná okna a dveře byla v naší lakovně zušlechtěna ekologickou dekorativní povrchovou úpravou. Dřevo je tak nyní ochráněno před vnějším klimatem, napadením plísněmi a UV zářením.

Montážní podmínky:

Stavební a montážní práce mohou být prováděny pouze v takových klimatických podmínkách, kdy teplota vzduchu nepoklesne během 24 hodin pod minimální teplotu -3°C a za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání vlhkosti z vnitřních prostor stavby.

Ochrana osazených oken a dveří v půběhu stavebních prací:

Po zabudování oken (dveří) je nezbytné postarat se o dobré odvětrání ve fázi vysoké stavební vlhkosti a následně pokračovat s odvětráváním až do obydlení. Je to důležité především kvůli zabránění vnikání vody a vodních par do konstrukce výrobku vedoucí k poškození povrchové úpravy, nabobtnání dřeva s následným poškozením lepených spojů a korozi kování. Jasným úkazem nedostatečného větrání je rosení skel a kondenzace vody uvnitř konstrukce oken a dveří. Chraňte okna zvláště během stavebních omítkových prací, abyste vyloučili poškození a skvrny na rámech, skle a kování. Okna nesmí přijít do přímého styku s vápnem v jakékoliv podobě, louhy, ropnými produkty, tuky a oleji, organickými ředidly, kyselinami, mědí a měděnkou. K zakrytí povrchu oken (dveří) musí být používány ochranné lepící pásky, které jsou stálé vůči UV záření a které se současně snáší s vodou ředitelnými akrylátovými laky. Pro provádění omítek ostění doporučujeme použít začišťovací profily – tzv. APU lišty, které vhodně řeší styk omítek s oknem a umožní vyhnout se problematickému použití ochranných pásek. V případě použití ochranné lepící pásky plastové je třeba ji z oken odstranit do 14 dní od nalepení, v případě papírových pásek odstranit do 3 dní!.

Čištění po ukončení stavebních prací:

Po ukončení stavebních prací je nutné okna čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku - např. ředěná neutrální mýdla nebo ředěné víceúčelové čistící prostředky. Používejte pro čištění oken prostředky neškodné životnímu prostředí. V žádném případě nesmí být použity agresivní látky, jako rozpouštědlové čističe, práškové ani tekuté abrazivní čističe a alkalické víceúčelové čističe. Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.) Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.

Ovládání a bezpečná obsluha:

Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěná jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny. Polohu kliky udržujte v příslušných polohách, s klikou manipulujte pouze přiměřenou silou, aby nedošlo k poškození ovládacího mechanismu. Pozor na nekontrolovatelné zabouchnutí větrem, přídavné zatěžování okenních a dveřních křídel a vkládání předmětů do drážek mezi pevný a otevíravý díl.

Pokyny k obsluze a údržbě jsou vyobrazeny v samostatné příloze.

Pravidelné a dostatečné větrání:

V minulosti vyráběná okna netěsnila a tak docházelo k přirozenému větrání a úniku vnitřní vlhkosti a tepla. Nová okna s křídly opatřenými těsněním interiér dokonale utěsní a je tak nutné větrat výrazně více a častěji. Pro správnou funkci a dlouhou životnost oken je potřebné pravidelně odvětrávat místnosti, zvláště tam, kde dochází k velké tvorbě vodních par (kuchyně, koupelny, prádelny a sušárny). Jasným úkazem nedostatečného větrání je rosení skel a kondenzace vody uvnitř konstrukce oken a dveří. Vzhledem k vysoké těsnosti oken se doporučuje časté krátkodobé intenzivní větrání plně otevřeným křídlem, kdy dojde k významné výměně vzduchu a nedojde k podstatnému ochlazení místnosti. Tepelné ztráty jsou takto minimalizovány. Málo vhodné je využívat mikroventilaci. Vyhnete se rosení skel, kondenzace vody uvnitř konstrukce výrobku a zavlhání zpa v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní.

Péče o povrchovou úpravu:

Impregnace dřeva ve výrobě může dřevu poskytnout pouze časově omezenou ochranu. Pro dlouhodobé zachování optimální povrchové úpravy rámů a křídel dřevěných oken a dveří musí uživatel nutně provádět pravidelnou údržbu. Ta se provádí minimálně jednou ročně, pomocí speciálních přípravků. Pro údržbu námi používaných lazurovacích povrchových úprav používejte výrobek Adler Pflegeset pro okna, obsahující přípravky Top-cleaner a Top-finosh. Přípravky vytvoří na lakovaném povrchu jemnou voděodolnou vrstvu. Pro krycí povrchové úpravy se přípravek Top-finish nedoporučuje, může na povrchové úprave zanechat šmouhy, zejména pokud se nepracuje přesně. Důsledně se doporučuje kontrola a údržba laku těmito přípravky po krupobití. Přípravky používejte v souladu s návody na jejich použití. Časté nebo nadměrné užití těchto přípravků však může způsobit zmléčnění nebo zmatnění povrchu a zanechat šmouhy. Nikdy neprovádějte údržbu na přímém slunci, v horku, na přehřátém okně, nebo naopak na promrzlém povrchu a také pokud lze předpokládat teplotu nižší než 5o C a podobně. Nikdy na čištění rámů a křídel dřevěných oken a dveří nepoužívejte agresívní materiály (písky, jemné čistící písky, rozpouštědla, kyseliny, alkalické čističe, atp.), aby nedošlo k neopravitelnému poškození lazury.

Údržba kování a těsnění:

Vaše okna a dveře jsou osazeny kvalitním otvíravým / otvíravě - sklopným kováním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová. S klikou manipulujte pouze při dotlačení křídla do rámu okna. Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry. Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, používejte jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi. U částí kování, které mají bezpečnostní charakter je nutné provést vizuální kontrolu jejich opotřebení. Překontrolujte stav těsnění na křídlech oken. Překontrolujte průchodnost odtokových kanálků a okapnice okna, případně je vyčistěte.

Seřízení kování a dveřních závěsů:

Seřízení oken je prováděno vždy po montáži. Přesto může vlivem dilatačních změn stavby, nebo dlouhodobým používáním nastat nutnost opětovného seřízení kování. Pokud při zavírání okna vnímáte citelné zadrhnutí, nebo křídlo k rámu patřičně nedoléhá, nastala právě taková situace. Přítlak křídla k rámu seřizujte na horním a dolním závěsu otáčením šroubu pomocí imbusového klíče vel. 4 mm a po obvodu křídla pootočením excentricky uchycených rolniček. Výškové a stranové posunutí křídla vůči rámu lze provést pomocí seřizovacích šroubů v horním a dolním závěsu pomocí imbusového klíče vel. 4 mm. Horní závěs je nutné seřizovat v otevřené poloze, dolní závěs potom v zavřené poloze. Schéma seřízení oken a dveří s vícebodovými uzávěry je vyobrazeno v samostatné příloze. Seřízení se provádí pomocí imbusového klíče vel. 4 mm. Výrobky jejichž uzavírací systém nějakým způsobem přesahuje uvedený popis (schéma), doporučujeme servisovat výhradně proškolenou osobou.

Místo a způsob uplatnění reklamace:

Podmínkou přijetí reklamace a jejího vyřízeni, v případně uznání její oprávněnosti, je plné uhrazeni závazků zákazníka vůči společnosti Stolařství Adamec s r.o. Reklamaci je nutno podat písemně prokazatelnou formou ( doporučeným dopisem nebo emailem ) s uvedením identifikace zakázky, podrobným popisem reklamované vady, doplněné fotografií reklamované vady, přesnou adresu a telefonickým kontaktem na zákazníka nebo uživatele, kde je reklamovaný výrobek umístěn. Při podáni reklamace je rovněž na vyžádání nutné doložit kopii smlouvy o dílo uzavřené se společnosti Stolařství Adamec s.r.o.

Adresa pro uplatnění reklamace:

Stolařství Adamec s.r.o.
Rudé armády 54b
Rousínov
683 01
e-mail: stolarstviadamec@seznam.cz

Záruční doba na otvorové výplně dodávané naší společností je 60 měsíců na funkčnost výrobku a 36 měsíců na povrchovou úpravu při dodržení výše uvedených doporučení péče o výrobek a důsledného dodržení podmínek instalace a užívání. Záruční doba na příslušenství, které není standardně dodáváno s okenními a dveřními prvky (žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, krytky kováni, parapety, kliky) je 24 měsíců. Záruka na okenice a okna bez povrchové úpravy je 24 měsíců a to pouze na funkčnost výrobku. Záruční doba na stavební a montážní práce tvořící součást dodávky je 24 měsíců. Po dobu záruční lhůty má zákazník na základě vlastního požadavku nárok na 1 servisní prohlídku zdarma, hradí pouze dopravní náklady ve výši 8,- Kč/km bez DPH za ujetý kilometr tam i zpět. Délka záruční doby může být upravena speciálním ujednáním ve smlouvě mezi zákazníkem a společnosti Stolařství Adamec s.r.o. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společnosti Stolařství Adamec s.r.o. upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva. V ostatních otázkách příslušnou smlouvou neřešených platí tento reklamační řád. Záruční doba začíná platit prvním dnem následujícím po dni předáni a převzetí díla nebo zboží, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Za den předání a převzetím se považuje dohodnutý den montáže výrobku. Nedoje-li k fyzickému převzetí v den montáže ve smluveném termínu, považuje se výrobek za bezvadně převzatý a to i bez podpisu předávacího protokolu. Doba vyřízení oprávněné reklamace 30 dnů může být prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro výrobu nových časti, dodání nových dílů subdodavatelem či v případě, kdy technologické podmínky nutné k provedeni opravy nedovolí její provedeni do 30ti dnů od nahlášení (klimatické podmínky apod.). Oprávněná reklamace může být vyřízena dohodou o poskytnutí slevy za sníženou jakost díla nebo výrobku. V případě, že zákazníkem reklamovaná vada není uznána jako vada oprávněná, je společnost Stolařství Adamec s.r.o. oprávněna požadovat veškeré vynaložené náklady spojené s vyřizováním reklamace ( cestovné, poštovné, soudní a správní poplatky, provozní náklady, náklady na příp. znalecké posudky atd.). Estetické ( vzhledové ) vady se hodnotí při pohledu ze vzdálenosti 2m za rozptýleného denního světla. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nejsou zjevně patrné, nejsou reklamovatelné. Reklamovatelné jsou vady, jež braní řádnému užíváni zboží či díla a znehodnocuji jeho fyzický stav. Zákazník bere na vědomí, že jemu předložený vzorník barev slouží k výběru odstínu lazury, avšak skutečný výsledný odstín lazury na dodaných výplních otvorů nemusí zcela přesně souhlasit s vybranou variantou.

Vady vyloučené z možnosti reklamace:

Mechanické poškození. Vady vzniklé neodborným nebo nedostatečným seřízením nebo nesprávnou údržbou. Používání výrobků v podmínkách, které mohou nastolit fyzikální či chemickou nerovnováhu výrobku v návaznosti na vlastnostech stavby jako celku, například vady projektu, vady stavby a materiálů používaných na stavbě, pronikání vlhkosti do výrobku ze stavební konstrukce. Vady vzniklé zvýšenou prašností, emisemi, vlhkostí v interiéru způsobující rosení skel a rámů a pronikající do dřevěné konstrukce okna. Vady vzniklé nevhodným užíváním výrobku ( např. polepením skel folií, instalací rolet a žaluzií způsobující zvýšené tepelné namáhání výrobku, blízkost topidel, instalace nábytku a předmětů do těsné blízkosti oken atd.). Poškození vzniklé v důsledku události majících původ ve vyšší moci ( požáry, kroupy, záplavy, zemětřesení, vichřice, spady popílků, pylu, kyselých dešťů a podobně). Vady vzniklé vlivem nevhodných mikroklimatických podmínek objektu - např. rosení skel, rámů či zpa z interiéru, nesoudržnost, puchýře a odlupování povrchové úpravy vlivem pronikání vlhkosti a par do konstrukce okna (jedná se o běžný fyzikální jev, který vzniká zpravidla nedodržením ventilačního režimu stavby, který je zcela závislý na vůli uživatele). Vada není nesoulad barev (profilů, výplní, krytek, technických a konstrukčních detailů apod.) aplikovaných na různé materiály či různými technologiemi nebo prováděných v jiné výrobní etapě. Barevnou rozdílnost nového a dříve dodaného prvku ( lazura je vystavena ultrafialovému zářeni, které působí přes povrchovou úpravu až na lignin, který je součástí dřeva a vlivem UV zářením tmavne. Povrchová úprava u dřeviny meranti a dub může obsahovat na povrchu drobné bublinky či kráterky, které vznikají při nástřiku či v průběhu dozráváni - nemají vliv na kvalitu a životnost a jejich výskyt není důvodem k reklamaci. Smolníky a ronění pryskyřice nelze zcela eliminovat výrobou - pokud se v průběhu záruční doby projeví, jedná se o vadu opravitelnou a výrobce si vyhrazuje právo tyto vady opravit. Ronění pryskyřice u dřeviny borovice, modřín a sibiřský modřín je natolik intenzivní, že ji nelze považovat za vadu a nebude opravována – na tuto skutečnost je zákazník výslovně upozorněn. Za vadu se nepovažuje viditelnost délkového nastavení dřeva, barevné odchylky jednotlivých vlysů a podobně. Prvky vyrobené na výslovné přání zákazníka nebo projektanta, které jakýmkoli způsobem přesahuji technické normy, zvyklosti a doporučení /atypické rozměry, nadrozměrné výrobky, dimenzace prvků, dimenzace skla a kování, atypické dřeviny a materiály a podobně/, jsou vyrobeny na vlastní odpovědnost zákazníka a výrobce nenese odpovědnost za jejich bezpečné používání, za jejich jakost a funkčnost. Tento nestandard je vždy zákazníkovi sdělen a uveden v zakázce.

Posuzování kvality skla:

Sklo se posuzuje v suchém stavu ze vzdálenosti 2m. Vnější kondenzace na izolačních sklech se může objevit jak uvnitř, tak vně budovy. Pokud nastane uvnitř budovy, jde většinou o vysokou vlhkost v místnosti, společně s nízkou vnější teplotou. Kuchyně, koupelny a jiné prostory s vysokou vlhkosti jsou zvlášť citlivé. Orosení tabulí je podporováno omezenou cirkulací vzduchu, záclonami atd. U izolačního skla s obzvlášť vysokou tepelnou izolací se může kondenzace krátkodobě tvořit na venkovní straně skla, což je způsobeno noční ztrátou tepla vnějšího povrchu, společně s vysokou vlhkostí vnější atmosféry. Čiré sklo má velmi slabě zelený vzhled, zvláště na hranách. Stává se zřetelnějším, má-li sklo větší tloušťku. Smáčivost povrchu vnější strany skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům apod. Při vlhkém povrchu skla způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištěni, se může rozdílná smáčivost stát viditelnou. Nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček, způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohledněni výrobních a montážních tolerancí. Při nepříznivých vlivech okolí a v závislosti na velikosti skla, použitém druhu a délkách meziskelních příček se mohou občas u příček vyskytnout klapavé zvuky – rezonance. K omezeni klepáni se používají protivibrační silikonové čočky, které se nalepuji na křížení mřížek. Při použiti silikonových čoček může dojít k jejich stlačeni a posunutí po oblém povrchu mřížky až k jejich spadnutí. Vlivem UV záření může dojit k jejich nažloutnutí. Použitím silikonových čoček není v žádném případě narušena užitná hodnota izolačního skla. Jev klapajících meziskelních příček nelze ani za použití silikonových čoček eliminovat a tento jev nelze uznat jako reklamovatelnou vadu.

Parapety:

Parapety jsou dekorativní prvek a nejsou určeny k nadměrnému zatěžování. Za vadu se nepovažuje jakékoliv povrchové mechanické poškození vzniklé po předání zboží či díla.

Žaluzie:

Za závadu se nepovažuje nedoklápění lamel (při posouzení se vychází z pravidla, že skrz žaluzii nesmí být mezi lamelami při kolmém pohledu vidět na rovinu skla), rozdílnost doklápění lamel jednotlivých žaluzií, světelná netěsnost po stranách žaluzie mezi lamelami a zasklívací lištou okna, pokud nepřesahuje max. přípustnou hranici do 5mm (měřena nejmenší vzdálenost lamela – zasklívací lišta). Dále je to šikmý chod v horizontální rovině, kdy je povolen maximální rozdíl výšek v místě procházející pásky do 5 mm. Žaluzie nejsou určeny k celkovému zatemnění. Za vadu se nepovažuje jakékoliv povrchové mechanické poškození vzniklé po předání zboží či díla.

Sítě proti hmyzu:

Za vady se nepovažují částečné netěsnosti mezi rámem sítě a rámem okna. Spára nemůže být větší než 8mm. Za vadu se nepovažuje jakékoliv povrchové mechanické poškození vzniklé po předání zboží či díla.

Závěrečná ustanovení:

Při posuzování ostatních vad, které nejsou blíže specifikovány v tomto reklamačním řádu se přihlíží k výrobním standardům v oblasti otvorových výplní a ke všeobecnému stavu techniky. Tento reklamační řád ve znění účinném k 23.10.2015 byl řádně schválen vedením společnosti Stolařství Adamec s.r.o.