Obchodní podmínky společnosti Stolařství Adamec s.r.o.

 

I.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují základní pravidla, za kterých budou uzavírány a realizovány kupní smlouvy mezi společností Stolařství Adamec s.r.o., se sídlem Rudé armády 54b, 683 01 Rousínov, IČ: 26 89 30 29, DIČ: CZ 26 89 30 29 (dále jen dodavatel) a spotřebiteli. V případech, kdy je služba a výrobek objednán kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ), se ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nepoužijí a smluvní strany sjednávají, že jejich vztahy se řídí obchodním zákoníkem. 

II. Údaje o dodavateli

Firma: Stolařství Adamec s r.o.
IČ: 26 89 30 29, DIČ: CZ 26 89 30 29

Sídlo: Rudé armády 54b, 683 01 Rousínov

Provozovna:

Rudé armády 54b, 683 01 Rousínov
Zápis v obchodním rejstříku spisová značka – oddíl C, vložka 43792, vedená u Krajského soudu v Brně

III. Předmět prodeje

Předmětem prodeje je výroba nábytku, oken, dveří schodišť, pergol a dalších výrobků dle objednání klientem tak, jak jsou rozlišeny v nabídce firmy Stolařství Adamec s.r.o.

IV. Objednávka zboží

Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky spotřebitele a přijetím této objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je spotřebiteli potvrzeno, na kopii objednávky. Potvrzením objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. V emailovém přijetí objednávky dodavatel specifikuje dodací a platební podmínky. Dodavatel si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů (změna ceny, nedostatek zboží na trhu a podobně) změnit dodací a platební podmínky. V tomto případě, bude spotřebitel dodavatelem kontaktován formou emailové pošty a k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany spotřebitele rovněž formou emailové korespondence. Dodavatel je oprávněn nepřijmout objednávku ze strany spotřebitele, pokud není schopen objednané zboží dodat např. z toho důvodu, že příslušné zboží se již nevyrábí, výrazným způsobem se změnila cena apod. V tomto případě dodavatel kontaktuje spotřebitele za účelem domluvy na dalším postupu ve věci.
Pokud je dodavatel schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, bude spotřebitel informován dodavatel emailovou poštou.

V. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena za jednotlivé zboží je uvedena v potvrzené objednávce.

VI. Úhrada nákladů za dodání zboží a montáž

Spotřebitel si může zboží vyzvednout přímo na adrese provozovny. Případná doprava a montáž bude vyčíslena v objednávce.

VII. Způsob platby

Při objednání zboží zaplatí spotřebitel zálohu cca 50% z celkové ceny (není-li dohodnuto jinak) a poté je zakázka předána do výroby. Doplatek ceny zaplatí objednatel hotově při předání zboží. Po dohodě s dodavatelem je možné uhradit doplatek ceny zboží převodním příkazem nebo dobírkou.

 VIII. Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, s výjimkou atypického zboží vyrobeného dle přání zákazníka, tzv. „na míru“. U zakázkové výroby nelze uplatnit nárok na vrácení zboží do 14. dnů bez udání důvodu (§ 1837 písm. d/OZ).

Pokud si nejste jisti rozměry, materiálem, barevností, atd., obraťte se na nás ještě před objednáním, rádi Vám s výběrem pomůžeme. Vrácené zboží vyrobené pro Vás na zakázku bychom jen těžko prodali někomu jinému.

Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, učiní tak písemnou formou (e-mailem nebo na adresu provozovny) s uvedením čísla účtu či adresy pro vrácení peněz. V případě platného odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, bude kupní cena vrácena spotřebiteli prodejcem do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, hradí dopravné a balné zpět k dodavateli v plné výši odběratel. Spotřebitel se zavazuje vrátit zboží ve stavu, jak mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené a neužívané, s dokladem o jeho koupi a řádně zabalené, aby nedošlo k poškození.

Smluvní ujednání mezi dodavatelem a spotřebitelem jsou dodavatelem uchovávána, a lze je zaslat spotřebiteli na jeho vyžádání v písemné podobě. Změny v objednávce může spotřebitel učinit nejpozději do úhrady zálohové faktury.

Dodavatel se zavazuje shromažďovat a užívat osobní data spotřebitelů v souladu s platnou právní úpravou.

Objednáním zboží spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení (GDPR). Osobní údaje budou použity pro uzavření objednávky, výrobu, komunikaci a přepravu objednaného zboží vč. předání nezbytně nutných údajů externímu přepravci, a pro případné zasílání akčních nabídek, katalogů a novinek.

IX. Záruční doba

Záruční doba na nábytek činí 24 měsíců ode dne dodání zboží. Na doplňky je záruční doba 24 měsíců, pokud není dodavatelem stanoveno jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou dodavatel vyřizuje reklamaci ze strany spotřebitele.

Záruční doba na zboží dodané spotřebiteli a vyrobeno jiným výrobcem (doplňky) se řídí podmínkami tohoto výrobce.

Spotřebitel je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující den po převzetí zboží, informovat dodavatele o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.

V případě osobního odběru zboží je spotřebitel povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.

V záruční době lze reklamovat vady zboží. To se ovšem netýká vad způsobených samotným spotřebitelem či jinou osobou, případně nevhodným užíváním zboží k účelům, pro které není zboží určeno.

Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne doručení zboží na uvedenou adresu. Doporučujeme, aby spotřebitel sdělil i svoji emailovou adresu, případně telefonické spojení, přispěje tím k urychlení vyřízení reklamace.
Reklamace u zboží dodané spotřebiteli od jiného výrobce (doplňky), spotřebitel kontaktuje dodavatele, který zboží dodal a ten reklamaci spotřebitele může předat výrobci s adresou a telefonickým spojením. Spotřebitel je povinen sdělit svoji kontaktní adresu.
Pro urychlení reklamace může dodavatel požadovat o zaslání např. fotodokumentace o poškozeném zboží.

X. Dodání zboží

Termín dodání zboží bude dohodnut vždy při odsouhlasení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo termín dodání případně prodloužit v návaznosti na pozdním dodání materiálu, atd. Tuto skutečnost oznámí včas spotřebiteli e-mailem.

XI. Zvláštní ustanovení

V případech, kdy není k dodanému zboží přiložen záruční list, je dokladem k uplatnění záruky faktura na dodané zboží spolu s potvrzením o jeho úhradě nebo pokladní doklad.